Политика

ДЕКЛАРАЦИЯ

от ръководството на
„БЕСТА ФАРМАСЮТИКЪЛС” ЕООД
за политиката и целите по качество

В съвременните пазарни условия, характеризиращи се с непрекъсната диверсификация във вкусовете и изискванията на клиентите, изостряне на конкуренцията и нови отговорности пред обществото, Ръководството оценява, че успешен бизнес и стабилно развитие са възможни само чрез воденето на пазарно ориентирана фирмена политика, насочена към предлагането на продукти и услуги с качество, съответстващо на нуждите и очакванията на нашите клиенти.

Като резултат от растящата конкуренция в сферата на фармацевтичното производство, клиентите постоянно завишават изискванията към доставчиците си и най-вече към качеството на предоставяната от тях услуга.

„БЕСТА ФАРМАСЮТИКЪЛС” ЕООД, създадена през 2017 г., с цел да предоставя решения и услуги на компании от сферата на фармацията, удовлетворява изискванията на своите клиенти, следвайки високите стандарти на Добра производствена практика, като е разработила и оповестила своята политика и цели по качеството.

Ръководството оценява, че за постигането на постоянна увереност в това, осъществяваната от организацията дейност напълно да съответства на изискванията за качество, следва да внедри ефективна система за управлението му, базирана на изпитаните и утвърдени принципи, съгласно БДС EN ISO 9001:2015 и Добра производствена практика. Единствено, наличието на такава система, осигурява осъществяването на ефективен контрол на операциите и отстранява несъответствията на всички етапи от извършваните дейности, което от своя страна води до удовлетворяване изискванията на заинтересованите страни.

Ръководството на фирмата поема своята отговорност в изграждането, поддържането и постоянното подобряване на Система за управление на качеството, като декларира следните основни принципи, залегнали в политиката по качеството:

 • Активно участие на целия ръководен персонал в определяне на целите и високо качество на предлаганите услуги и постигане на пълно съответствие с правните и регулаторни изисквания, както и с тези на клиентите и заинтересованите страни.
 • Оптимизиране на процесите във фирмата за адекватност, целесъобразност и съответствие на регламентираните изисквания, за непрекъснато усъвършенстване и развитие.
 • Създаване, от страна на ръководния персонал, на среда, в която служителите да са в състояние активно да допринасят за постигане на фирмените цели.
 • Изграждане на взаимноизгодни отношения с доставчици и клиенти, с цел повишаване фирмената ефективност и рентабилност.
 • Регистриране и разследване на всеки инцидент и злополука, като аргументираните решения и предприетите мерки бъдат широко разпространявани и внедрени за понижаване рисковете на работното място.
 • Чрез решенията, които взема ръководството, да се изгради фирмена култура по отношение на качеството.
 • Въвличане на персонала на всички нива и използване на неговия потенциал в полза на организацията, осигуряване на обученията, осведомеността и компетентността му.
 • Прецизирано определяне и овладяване на всички необходими за системата по качество процеси, тяхната последователност и взаимовръзки, прилагане на системен подход за тяхното управление.
 • Условията на съхранение на продуктите да се спазват непрекъснато, да се избягва замърсяване от или по отношение на други продукти, продуктите да се съхраняват в подходящи сигурни и безопасни пространства.
 • Разработване и внедряване на информационна система и методи за анализ на получените данни за постигнато ниво на съответствие с потребителските изисквания, ефективността на системата по качество, планиране и реализиране на непрекъснати подобрения.
 • Осигуряване на необходимите ресурси за функциониране и постоянно подобрение на Системата за управление на качеството в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2015 и Добра производствена практика.

На база определения контекст на организацията, определените рискове, възможности и в съответствие с Политиката по качество, ръководството на „Беста Фармасютикълс“ ЕООД определя своите стратегически цели по качеството:

 • Разширяване на производството с цел увеличаване обема на производствената дейност.
 • Въвеждане на ново оборудване с цел подобряване качеството на продукта, оптимизиране на работния процес и намаляване на производствения брак.
 • Повишаване ефективността на дейностите на организацията и удовлетвореността на заинтересованите страни.
 • Анализиране на външните и вътрешните фактори, рисковете, възможностите и изискванията на заинтересованите страни, оказващи влияние върху дейността на организацията.
 • Подобряване на качеството, чрез непрекъснато наблюдение и анализиране на процесите във фирмата и предприемане на ефективни коригиращи мерки.
 • Поддържане на безопасна и здравословна работна среда.
 • Повишаване квалификацията на персонала.
 • Повишаване мотивацията на служителите чрез осигуряване на все по-добри условия на труд и перспективи за развитие.

Ръководството на “БЕСТА ФАРМАСЮТИКЪЛС” ЕООД е убедено, че служителите ясно осъзнават ролята на качеството за нашето развитие и успех, и е уверено, че всеки, съобразно своите права, отговорности и възможности, сега и в бъдеще ще допринася за изпълнение на политиката, осъществяване на целите и ефективното функциониране на системата по качество.

Като Управител на „БЕСТА ФАРМАСЮТИКЪЛС” ЕООД,

ДЕКЛАРИРАМ

личното си участие и отговорност в осъществяването на обявената в настоящата Декларация политика и цели по качеството.

Дата: 03.10.2022 г.
Управител: Ваньо Иванов